Follow

Heeft tijd.be/vastgoed/mijn-woning/w gebookmarkt.

Euh, wat? Investeren in aandelen is vandaag veel en veel minder risicovol dan enkele maanden geleden.

> [D]oor de daling van de beurzen de voorbije weken is voor velen investeren in aandelen geen alternatief [voor investeren in vastgoed].

(ochtendgrijs.be/notes/456a842a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!