Follow

Heeft apache.be/2020/04/09/armoede-c gebookmarkt.

Voor minstens een deel daarvan, lijkt me, is er het overbruggingsrecht.

> Volgens Meeuws gaat het om kleine zelfstandigen, mensen die van interimjob naar interimjob hoppen, flexwerkers, en tal van anderen die in een onzeker of tijdelijk statuut waren tewerkgesteld.

(ochtendgrijs.be/notes/2dc4c378)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!