Follow

Heeft apache.be/2020/04/08/coronacri gebookmarkt.

Een waarheid als een koe, maar wat koop je ervoor? (Het gaat erom, dat spreekt, dat je met oorlogsretoriek best erg oplet, en met bepaalde noodmaatregelen nog meer.)

> Wij zijn niet de vijand van het virus, maar zijn habitat.

(ochtendgrijs.be/notes/504cf48f)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!