Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/met-de-hand gebookmarkt.

Ik laat, ook voor zuurdesembrood, gewoon de broodbakmachine het gros van het werk doen, hoor. Al jaren.

> Na de maatregelen ga ik allicht weer naar de bakker moeten, omdat dit nogal tijdrovend is.

(ochtendgrijs.be/notes/a5589bf0)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!