Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/wordt-bruss gebookmarkt.

Was dat geen volle dochter van Lufthansa, eigenlijk feitelijk, en hebben die daar nog wat in te zeggen (en waarom wordt daarover helemaal niks verteld)?

> Wordt Brussels Airlines opnieuw een staatsbedrijf?

(ochtendgrijs.be/notes/e8902889)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!