Follow

Heeft tijd.be/dossier/kaaiman/back-i gebookmarkt.

> Gwendolyn Rutten en haar Jimmy waren de eersten om de regels aan hun laars te lappen, maar u en ik worden met politioneel geweld gedwongen ze na te leven. De liberalen schijnen de peiling van hun voormalige partijkrant Het Laatste Nieuws niet goed gelezen te hebben. Zo er ooit nog democratische verkiezingen komen, de kans is klein, mogen ze blij zijn als ze de kiesdrempel halen.

(ochtendgrijs.be/notes/70e5402b)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!