Follow

Heeft tijd.be/dossier/kaaiman/chico/ gebookmarkt.

> [Op- en voorlichters uit de biotechcommerce] halen op de beurs tulpenbollengewijs moeiteloos honderden miljoenen euro’s op, om dan een jaar of drie later hun ongelijk te horen afkondigen door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

(ochtendgrijs.be/notes/709b8ebd)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!