Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/er-dreigt-g gebookmarkt.

Gelukkig hebben we zat thuiszittende entrepreneurs die vinden dat elke uitkering een wederdienst vereist.

> Intussen stelt zich ook in eigen land een probleem: de seizoensarbeiders, die voornamelijk uit Oost-Europese landen zoals Polen en Bulgarije komen, komen niet opdagen.

(ochtendgrijs.be/notes/bce5a8cc)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!