Follow

‘Ondanks’ mijn ‘technische’ achtergrond ben ik een beetje ’n taalfreak. Echt alles zoek ik op, en dus weet ik dat het ‘to-dolijstje’ is, ‘te allen tijde’ en ‘COVID-19-patiënt’.

(ochtendgrijs.be/notes/706317a6)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!