Follow

Heeft tijd.be/opinie/commentaar/bibb gebookmarkt.

Or is it? (Verbaast het nog dat net de ondernemingen, zogenaamd dé pleitbezorgers van de vrije markt, van de overheid een beloning vragen voor wie vandaag wil blijven werken? Kijken sinds jaar en dag met name naar die overheid om ‘de mensen netto meer te doen overhouden’.)

> [W]erknemers motiveren om aan de slag te blijven is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.

(ochtendgrijs.be/notes/3d43f28b)

Dat pleit op alle mogelijke manieren voor een ‘kleinere overheid’, belastingverlagingen enzovoort, maar verwacht wel dat diezelfde overheid tegelijkertijd op duizend-en-een vlakken bijspringt. Niks efficiëntiestreven, maar letterlijk – en dan bedoel ik letterlijk letterlijk – het privatiseren van winsten en socialiseren van kosten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!