Follow

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/al gebookmarkt.

Sowieso een beter moment dan een maand, zes maanden, enkele jaren geleden. (Ja, zelfs al kan het nog steeds keihard bergaf.)

> Voor wie een portefeuille voor zijn pensioen wil samenstellen, is het volgens Van Houte een goed moment.

(ochtendgrijs.be/notes/610f1d96)

Oké, misschien niet ‘enkele jaren’. Heel wat individuele aandelen – een ASM International, bijvoorbeeld – noteren nog steeds hoger dan een jaar terug.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!