Heeft apache.be/2020/03/16/geld-druk gebookmarkt.

That’s us. België. Wij hebben al die cheques al, en bedrijven betalen ze (in plaats van loon), en de overheid ook, afijn, of heft er geen belasting over.

> Burgers zouden cheques krijgen die ze enkel kunnen gebruiken om hun huizen te isoleren of duurzame goederen te kopen.

(ochtendgrijs.be/notes/c84db6af)

Follow

Met ‘dienstencheques’ kun je fiscaal voordelig beroep doen op een poetshulp. Nergens ter wereld zijn er zoveel (legaal) aan de slag. (Afijn, tot gisteren.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!