Heeft apache.be/2020/03/16/geld-druk gebookmarkt.

That’s us. België. Wij hebben al die cheques al, en bedrijven betalen ze (in plaats van loon), en de overheid ook, afijn, of heft er geen belasting over.

> Burgers zouden cheques krijgen die ze enkel kunnen gebruiken om hun huizen te isoleren of duurzame goederen te kopen.

(ochtendgrijs.be/notes/c84db6af)

Follow

‘Wie had er verwacht dat Marokko zijn grenzen zou sluiten voor Europeanen[?]’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!