Heeft apache.be/2020/03/16/geld-druk gebookmarkt.

That’s us. België. Wij hebben al die cheques al, en bedrijven betalen ze (in plaats van loon), en de overheid ook, afijn, of heft er geen belasting over.

> Burgers zouden cheques krijgen die ze enkel kunnen gebruiken om hun huizen te isoleren of duurzame goederen te kopen.

(ochtendgrijs.be/notes/c84db6af)

Zijn verder niet inkomensgerelateerd of zo, en dus niet ‘socialer’ dan, laat ons zeggen, een aanpassing van de btw op basis van de duurzaamheid (of de externe kosten dan wel baten) van een product. Vrijheidsbeperkender, dat wel, en dus een potentieel krachtiger beleidsinstrument.

Follow

Maar da’s de salariswagen helaas ook, en dat gedrocht blijft maar groeien. Durft men niet aan raken. T.t.z. Di Rupo deed dat, destijds, en de bijtelling op kleinere wagens ging, alle kritiek ten spijt, potdorie omlaag.

Ja, ik ben de enige, euh, (zoekt op) ‘extreemlinkse ecoterrorist’ die vol in aandelen zit.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!