Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/nederland-e gebookmarkt.

Oh, wauw. Dat wil nu ’ns helemaal niks zeggen. Wie weet zijn er honderdvijftig doodziek terwijl er daarbuiten honderdvijftigduizend niet eens doorhebben dat er wat scheelt.

> Ook in Frankrijk is meer dan 50 procent van de 300 ernstige gevallen op intensive care nog geen 50 jaar oud.

(ochtendgrijs.be/notes/3d3bc17e)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!