Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/corona-maak gebookmarkt.

Echt, De Morgen? Terzijde: de BEL 20 heeft met de economie niet zo heel veel te maken. (En ook Draghi heeft meer dan eens gezegd dat het ‘nu aan de overheden is’.)

> Maar het kwaad was dan al geschiedt (sic).

(ochtendgrijs.be/notes/ab107187)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!