Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/na-de-coron gebookmarkt.

Oliecrisis? _(Emphasis mine.)_

> Van corona zou de wereldeconomie genezen, bij een _oliecrisis_ is dat niet vanzelfsprekend. […] Heel wat brandstoffen werden de voorbije weken al goedkoper en kunnen de volgende dagen verder in prijs zakken. Dat is in eerste instantie _goed nieuws_ voor de consument.

(ochtendgrijs.be/notes/21f36b4d)

Pro memorie: in 2016 kostte stookolie nóg minder, en een liter diesel 99 cent.

Men zou misschien nu de accijnzen op dat eerste kunnen verhogen, de externe kosten indachtig, en zo klimaatvriendelijker alternatieven weer wat aantrekkelijker maken.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!