Follow

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/al gebookmarkt.

Maar dan echt. (Vanmorgen gold voor Brussel, dat uiteindelijk in het rood sloot, iets soortgelijks.) Maar, zoals ik al zei: _no one cares_.

> Derde beste beursdag ooit voor de Dow.

(ochtendgrijs.be/notes/1fa4825a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!