Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/naar-school gebookmarkt.

Onze kinderen noch wijzelf hadden vakantie (en ik heb nog _nooit_ een collega met ’n kus begroet).

> Nu de krokusvakantie gedaan is, gaan kinderen en hun ouders weer volop ‘minglen’ met collega’s. ‘Groet elkaar met een zwaai of de elleboog, niet met een kus.’

(ochtendgrijs.be/notes/95cf4b63)

Hebben ook al ’n week geen boodschappen gedaan en gaan dus morgen met een lege koelkast de – als je de media mag geloven – apocalyps in.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!