Haha, hoe dan? In België mag je zonder medisch attest veelal niet van je werk thuisblijven. ‘Eerst en vooral: hol niet meteen naar de huisarts bij een grieperig gevoel[.] Blijf dan vooral thuis.’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!