Follow

Gelukkig zijn er krantensites en liveblogs en zo om ons iedere vijf minuten het exacte aantal (genezen) coronaviruspatiënten mede te delen.

(ochtendgrijs.be/notes/2ebfd935)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!