Follow

Heeft tijd.be/dossier/weekboekbelegg gebookmarkt.

Volgens De Tijd worden wegens het coronavirus ook renovatiewerken uitgesteld.

> Is het nu wel de (sic) moment om die nieuwe keuken te laten installeren?

(ochtendgrijs.be/notes/ee2a393d)

‘Macro-economie is gewoon uzelf maal x miljoen.’ Als dat zo is, staan we er héél slecht voor.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!