Follow

Heeft tijd.be/markten-live/live-blog gebookmarkt.

En dus zijn aankooporders in omvang net iets kleiner dan verkooporders. (En wat zegt dat? Weinig tot zeer niks.)

> 55% van alle transacties zijn aankopen.

(ochtendgrijs.be/notes/77bc702f)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!