Heeft tijd.be/sabato/auto/aan-de-zou gebookmarkt.

> Iedereen wil een Porsche of MG, maar die weerspiegelen de echte geschiedenis niet. Van de Peugeot 304 waren er duizenden. Dát is erfgoed.

(ochtendgrijs.be/notes/ee8df33b)

Follow

Doe ik mijn BMW 318d Touring (2012) ook nooit meer weg, zie.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!