Follow

Heeft decorrespondent.nl/7731/lees-e gebookmarkt.

Even tussendoor: ook als (progressieve) liberaal moet je van zulke verspilling – van geld, van talent, van de toekomst van individuen, godbetert, van wie we vinden dat de overheid ze liefst zo min mogelijk in de weg legt – toch horendol worden?

> We besteden nu miljarden aan symptoombestrijding, terwijl honderdduizenden kinderen opgroeien in armoede. Een bizarre verspilling van menselijk talent.

(ochtendgrijs.be/notes/b6088ac5)

Nee, joh, alleen ‘donkerblauwe’ liberalen – sociaaldarwinisten, weet je – hebben het bij het rechte eind, want ‘aan het sterk verminderde tarief betaal ik nog te veel belasting en dát is er mis’. ‘Van producten de milieukost doorrekenen teneinde een echt vrije markt te bekomen? Aanslag op míjn vrijheid.’

Ook Het Laagste Nieuws weet de ‘100 voorstellen’ van afscheidnemend Open Vld-voorzitter Rutten weer te kaderen als ‘gaande van klassieke liberale tot erg groene maatregelen’. Alsof die twee categorieën elkaar grotendeels zouden uitsluiten.

Neen, aan de stakkers moet alles worden doorgerekend, en dus moet Nederlandse taalles betalend en ‘gratis elektriciteit’ verdwijnen, maar individuen voor de uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk houden, ho maar! Dáárvan laten we gaarne de rekening aan de anders zo heilige belastingbetaler en zijn nazaten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!