Follow

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/aa gebookmarkt.

Bestaan nog maar, euh, twintig jaar of zo, maar bon.

> Het verdienmodel van de hele sector staat onder druk [sinds] de opkomst van de tracker, een passief beleggingsinstrument waarbij tegen zeer lage kosten een index gevolgd kan worden.

(ochtendgrijs.be/notes/52e032a2)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!