Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/thomas-pike gebookmarkt.

> Ik zou zelfs durven beweren dat de voornaamste oorzaak van de groeivertraging van de voorbije dertig jaar net de belastingverlagingen onder Reagan, Thatcher en hun bondgenoten waren.

(ochtendgrijs.be/notes/2a55d71b)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!