Follow

Heeft demorgen.be/meningen/je-kunt-s gebookmarkt.

_Liberale_ democratie vs. dictatuur van de meerderheid.

> ‘Ook [de democratie] is een spel met regels, en zelfs een meerderheid van de kiezers mag die niet met voeten treden. Als 51 procent van de kiezers een wet goedkeurt die de andere 49 procent uitsluit van verkiezingen in de toekomst, dan moet een onafhankelijke scheidsrechter [die wet kunnen] vernietigen.’

(ochtendgrijs.be/notes/ea836090)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!