Follow

Heeft apache.be/2020/02/12/luyendijk gebookmarkt.

‘Conservatief-liberalen’ zijn zelden erg consequent, of het moest consequent egoïstisch zijn.

Het is nochtans simpel: de vervuiler betaalt.

> ‘Bij klimaat wordt het helemaal raar. Links wil marktwerking, namelijk rond CO2-emissies. Rechts is hier opeens tegen marktwerking.’

(ochtendgrijs.be/notes/9970b88d)

‘Door marktwerking moeten nieuwsmedia hun publiek gaan vertellen wat dit publiek wil horen, in plaats van wat het moet horen.’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!