Follow

Heeft tijd.be/ondernemen/banken/staa gebookmarkt.

Als Europa de Belgische staat verplicht om honderden miljoenen al dan niet illegale overheidssteun terug te vorderen, gaat die in beroep. (‘Ondernemersklimaat.’) En als een rechtbank meent dat veeleer kleine spaarders onterecht een habbekrats aan roerende voorheffing hebben betaald? Wel, dan ook.

(ochtendgrijs.be/notes/ecbaee88)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!