Follow

Heeft tijd.be/ondernemen/financiele- gebookmarkt.

Ook de tweede pijler moet al eens gekort.

‘Zowat twee derde van de groepsverzekeringen die met vaste prestaties werken, heeft onvoldoende middelen om de beloofde bedragen te betalen.’

(ochtendgrijs.be/notes/2d1c5077)

Zou er stiekem niet heel wat overlap zijn tussen de mensen die de pensioenen maar wat graag van de overheid naar de privé zouden overhevelen (en heilig geloven in ‘de markt’, of liever, hun veeleer beperkt idee daarvan) en de mensen die vinden dat op gedane beloften nooit ofte nimmer kan worden teruggekomen (en om de haverklap ‘rechtsonzekerheid’ scanderen)?

Fijn, overigens, dat ook De Tijd de clickbaity titels niet schuwt.

Wil men informeren – ‘Verzekeraars maken zich zorgen’ – of ongerust maken – ‘Gaat u uw zuurverdiende centjes ooit nog terugzien?’

Ik denk dat zo’n krant toch nog vaak denkt dat ze er vooral is voor lieden met een meer dan behoorlijke hekel aan alles wat voor hen (en niet door hen) wordt geregeld, dus een beetje van beide?

Wel, wijsneus, er zijn massa’s zaken die je zelf niet kunt – of niet wílt, want compleet inefficiënt – regelen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!