Follow

Aan de fijne peeps die heel die storm maar een scheet in een fles vonden: ík ben alvast bijzonder blij dat er voor ’n keer niet meer dan wat dode taken naar beneden zijn gekomen.

(ochtendgrijs.be/notes/dd1d883e)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!