Follow

Heeft demorgen.be/meningen/het-progr gebookmarkt.

> De vanzelfsprekendheid waarmee macht bij ons uitgeoefend wordt, ook op vlakken waar de politiek eigenlijk niks te zoeken heeft, en vastgehouden, lang nadat de rechtvaardiging ervan uitgewerkt is en vergeten, zit diep ingebakken in de Vlaamse politiek.

(ochtendgrijs.be/notes/8b1ab2f1)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!