Follow

Heeft businessam.be/nieuwe-imo-regel gebookmarkt.

Goed. Ik verwacht niet minder dan dat de consument – en niet de maatschappij – voor vervuilende producten de prijs betaalt. (‘Rechten, maar ook plichten.’)

> Nieuwe brandstofregels voor de scheepvaart hebben grote gevolgen voor de consument.

(ochtendgrijs.be/notes/621d7704)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!