Follow

Heeft tijd.be/opinie/commentaar/nu-d gebookmarkt.

Ruim 280 miljard euro, dat staat er vandaag de dag op Belgische spaarrekeningen allerhande. Zou dat zonder overheidsingrijpen destijds ook zo zijn? (Daarover geen woord.)

> Beetje bij beetje beginnen we als belastingbetalers te verdienen aan de bankencrisis.

(ochtendgrijs.be/notes/c869c02c)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!