Follow

Heeft tijd.be/politiek-economie/belg gebookmarkt.

‘Op het bijkomende loon worden weliswaar sociale bijdragen betaalt (sic), maar [die] leveren geen extra pensioen op. Iemand die heel zijn carrière meer dan [een kleine 4.200 euro bruto per maand] heeft verdiend, heeft recht op het maximumpensioen van 1.820 euro netto.’

(ochtendgrijs.be/notes/cca610bf)

En er is nu al nul budget. (Terzijde: helemaal niks tegen een maximumpensioen, maar dat je tot in het oneindige moet blijven bijdragen, zonder dat daar extra rechten aan worden gekoppeld, gaat dat niet wat in tegen het verzekeringsprincipe?)

Een zelfstandige in bijberoep heeft het, meen ik, nog minder getroffen. Los van wat die als werknemer of ambtenaar verdient, betaalt die ook nog ’ns voor de pensioenen van (alleen) de zelfstandigen _in hoofdberoep_.

En dan zijn er die dat geen echte ondernemers vinden, maar oneerlijke concurrentie, omdat ze ’t niet uit financiële noodzaak doen. Alsof wie eenmaal genoeg heeft – en wie bepaalt dat? – geen zaak meer mag runnen. Alsof ‘echte’ zelfstandigen niet de keuze hebben om hun dag zelf in te richten, wat zeg ik, hetzelfde te doen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!