Follow

Heeft tijd.be/opinie/commentaar/de-t gebookmarkt.

Het ligt vast aan mij, maar ‘apathie tegen iemand’?

> … maar tegen die laatste is de apathie in Franstalig België nog altijd te groot.

(ochtendgrijs.be/notes/84879365)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!