Follow

Ah, top. Kunnen de grote voorstanders van belastingontwijking voor iedereen behalve Karel De Gucht zich nog eens roeren. ‘De Gucht krijgt gelijk in grote belastingzaak’ tijd.be/politiek-economie/belg

(ochtendgrijs.be/notes/8eda40d4)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!