Follow

Ja, lap. ‘Ook alle koppels - zonder personen ten laste - met een samengeteld jaarlijks netto belastbaar inkomen in 2022 lager dan 125.000 euro.’

Grappig: het kan zijn dat wij hier nog net wél aan voldoen omdat we op onze Belgische belastingbrief (omwille van het zogenoemde progressievoorbehoud) ons Nederlandse nettosalaris invullen (maar ik ga er niet van wakker liggen als het niet zo is).
demorgen.be/nieuws/wie-valt-ui

Ook grappig: een ondernemer (of arts, of …) die in wezen veel meer verdient maar zichzelf uit z’n bv (met het oog op de verlaagde vennootschapsbelasting) het minimum van €45.000 uitkeert, voldoet mogelijk wel aan alle voorwaarden. (Opnieuw, die paar honderd euro interesseert me niet, maar toch.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!