Follow

Was vergeten dat het al half september is en bij de buren dan keihard de haard aan moet. *kuch*

*venster sluit*

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!