Follow

Zelf meer dan eens in Taipei geweest. Komt het toch weer heel dichtbij allemaal. 😉

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!