Follow

> Once we agree that we have a problem, the status quo will show up. […] It will argue for studies and will amplify the pain that will be caused to some as we try to make things better for everyone.

seths.blog/2022/07/do-you-have

(jan.boddez.net/notes/9c075e99e)

> Zuiniger en efficiënter omspringen met energie is nodig. Niet alleen wegens schaarste door de oorlog in Oekraïne, ook in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar in plaats van mee te helpen om daarvoor een draagvlak te creëren bij de bevolking, ondermijnen de beleidsmakers dat.

tijd.be/opinie/commentaar/demi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!