Follow

Ik maak elke dag 1.000 euro verlies, tbh

‘Na één maand maken beide jonge beleggers minstens 1.000 euro verlies: geldexpert Paul D’Hoore analyseert hun portefeuilles’ hln.be/geld/na-een-maand-maken

Had nooit m’n belachelijke beleggingsblog mogen stopzetten. Kwam ook ik nu in de ‘krant’. Kon ik daar wat reclame komen maken voor m’n boek of cursussen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!