Da’s grappig, vooral omdat je van zowat de helft van hun kranten de online artikelen, zodra je JavaScript en dus de voornaamste trackingtools hebt uitgezet, gratis kunt lezen.

> Bij DPG Media krijgen redacteurs elke ochtend een mail in de mailbox waarin wordt uitgelegd hoe hun artikel het de voorbije 24 uur heeft gedaan. Hoe vaak werd het gelezen, hoe lang werd het gelezen.
apache.be/2022/06/16/gouden-kw

‘Journalistiek moet je net steunen, anders krijg je nog meer van dit soort fratsen!’ Ja, nee, dus. Niet als ze ’t niet eens willen zien. Denk ook niet dat de Van Thillo’s van deze wereld gaan zeggen: ‘Hé, kijk de inkomsten plots binnenstromen! Laten we als gevolg daarvan ’ns ethischer te werk gaan!’ Plus, voor Apache betaal ik natuurlijk wel.

Follow

> Meten is weten en iedereen die zijn schrijfsels op een publiek loslaat, wil weten hoe de lezer erop reageert.

Nee, hoor, geef ik geen zak om.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!