Ik denk dat ik in dit land de enige ben die bijna blij is dat geld dat voorheen in de zakken van bijzonder geprivilegieerde notarissen – bij ons géén vrije tarieven – verdween, binnenkort naar de overheid gaat. 😂 Al zou natuurlijk, in navolging van ‘gidsland’ Nederland, die markt gewoon vríj moeten worden gemaakt. tijd.be/opinie/algemeen/verhog

Follow

Als je dat zegt, ben je gelijk extreemlinks, natuurlijk. Meer vrije markt, jakkes! Échte conservatief-liberalen horen net dynastieën te willen!

So be it.

Als ik ooit ’n nieuwe BMW koop (Mercedes mag ook, dat zijn details), komt er sowieso een hamer-en-sikkel-sticker op

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!