Gijlie: Wie vandaag een huis koopt betaalt *over een termijn van 20 jaar* €20.000 méér aan rente dan enkele maanden geleden!

Bibi: *‘verliest’ op dik 4 maanden €34.000 op de beurs*

Follow

(Update: €29.000. ‘What a diff’rence a day makes’)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!