Follow

Gijlie: Wie vandaag een huis koopt betaalt *over een termijn van 20 jaar* €20.000 méér aan rente dan enkele maanden geleden!

Bibi: *‘verliest’ op dik 4 maanden €34.000 op de beurs*

Half jaar terug had je ’n gat in de lucht gesprongen, mocht je plots $ASMI aan €275 hebben kunnen aankopen, en kijk, nu kan dat!

> Timing is the attempt to guess what the market is going to do next, a form of forecasting that Graham believed inevitably ends in speculation. Pricing is simply the observation that when the market goes down, stocks get cheaper.
wsj.com/articles/what-benjamin

(Update: €29.000. ‘What a diff’rence a day makes’)

@jan hopelijk geraak je er nog van bovenop en is het niet je spaarvarken dat naar de haaien is (ten minste vandaag)

@johanbove Nee, hoor, geen zorgen! Gewoon portfolio blijven uitbreiden, aan de huidige prijzen. (Zoals altijd, dus.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!