Follow

Neen, ik werk in een normaal land, waar die dingen niet of amper bestaan. ‘Meer maaltijdcheques of een bedrijfswagen: kan je onderhandelen over extralegale voordelen?’ hln.be/geld/meer-maaltijdchequ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!