Follow

Ik zou liever wat minder spam krijgen en wat meer betalingen van klanten, getjandorie.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!